05.12.10

Оцінка якості електронного підручника


Вимоги до структури та загальні принципи навігації

  1. Інформація про підручник (назва, автори).
  2. Зміст, посилання на зміст з кожної сторінки підручника.
  3. Глосарій, посилання зі сторінок до глосарію.
  4. Додаткова літературу, посилання з тем підручника на додаткові ресурси Інтернету.
  5. Система пошуку по підручнику та посилання на неї з кожної сторінки підручника, 
  6. Гнучкі переходи за посиланнями.
  7. Система створення закладок.
  8. Система надання певних міток, їх зберігання у кожного користувача та можливість пошуку інформації за заданими мітками. 
  9. Система виділення певних частин тексту та перенесення /об`єднання їх на сторінках  користувача (створення розділу «Особисті сторінки учня»).
  10. Кілька рівнів складності.


Аналітична оцінка електронних підручників
Система оцінки якості електронного підручника побудована на основі аналітичної оцінки підручників на друкованій основі. Оскільки електронний підручник відрізняється від «паперового» інтерактивністю і мультимедійністю, то в систему оцінки слід додати такі вимоги:
• дотримання поліграфічних норм якості мультимедіа;
• наявність програмних оболонок, що дозволяють вчителю самостійно вносити доповнення і зміни в матеріали курсу;
• наочність подання інформації засобами мультимедіа;
• контроль знань учнів (поточний контроль, організація підсумкової атестації, можливість збереження результатів контролю).

Запропонована система оцінки електронних підручників включає в себе нормативну (загальну) та педагогічну оцінки. У останню включено дидактичні, виховні та світоглядні функції.
Дана система оцінювання електронних підручників дозволить висвітити індивідуальні особливості кожного з них, визначити їх сильні та слабкі сторони. Якщо рівень реалізації цих функцій оцінити певним числом балів, то коефіцієнт ефективності навчальних матеріалів можна визначити як відношення суми набраних балів до максимально можливої суми балів. 
Вимоги
до електронного підручника
Рівні оцінювання
Бали
1. Загальна оцінка
1.1. Відповідність стандарту освітиПовна
1
Часткова
0
1.2. НовизнаНетрадиційне викладення
4
Нетрадиційне структурування підручника
2
Новий зміст практикуму
2
Нові типи завдань
2
1.3. Наявність навчально-методичного комплекту до електронного підручникаДовідник для учня
5
Методичні рекомендації для вчителя
5
1.4. Дотримання поліграфічних норм згідно з СанПіНВикористання шрифтів для виділення основного, додаткового та пояснювального матеріалу
1
Раціональне розташування матеріалу на екрані, слайді
1
Якість мультимедіа (малюнки, анімація, відео, гіпертекст і т.д.)
По 1
1.5. Наявність програмних оболонок, що дозволяють вчителю самостійно вносити доповнення і зміни в матеріали курсу (попередньо на стаціонарному ПК та конвертувати для перегляду через……)Теоретичний матеріал
2
Інтерактивний практикум
2
Kонтроль знань
2
2. Оцінка дидактичних принципів
2.1. НауковістьВідповідність сучасним поглядам на наукові знання курсу
4
Відповідність сучасним педагогічним технологіям
4
Відображення сучасних методів
4
Відсутність теоретичних помилок
4
Kорректність формулювань
2
2.2. Системний підхід до змістуПідручника в цілому
5
Тільки окремих тем
2
2.3. Реалізація принципу історизмуДосить
5
Недостатньо
1
Відсутність
0
2.4. ДоступністьВідповідність віковим рівням інтелекту учня
4
Набагато вище (або нижче)
0
Логічність викладу
3
2.5. Наочність представлення інформаціїІлюстрації та мультимедійні об'єкти до відповідного змісту (моделі, схеми, таблиці, анімація, відео)
По 1
2.6. Відображення міжпредметних зв'язківЗ яким предметом конкретно
По 1
2.7. Пошуково-проблемний підхідДосить (використовується систематично)
4
Недостатньо (в окремих розділах)
1
Відсутність
0
3. Оцінка дидактичних функцій
3.1. Можливості диференційованого навчанняРізнорівневість навчального матеріалу
4
Різнорівневі завдання
2
Додатковий матеріал
2
3.2. Організація навчальної діяльності учняНаявність різних видів завдань (питання, вправи, завдання, завдання: експериментальні, творчі)
1
Можливість використання підручника учнем для самостійного навчання
5
Наявність інструкцій до практичних занять
1
Наявність вказівок до проведення досліджень
1
Наявність правил техніки безпеки
1
Kонтроль успішності (самоконтроль)
1
3.3. Реалізація контролю знань учнів
Поточний облік знань учнів
1
Організація підсумкової атестації
1
Можливість збереження результатів контролю
1
Можливість демонстрації результатів схематично (діаграми, графіки в динаміці) з урахуванням картини всього класу, тематично, індивідуально для кожного учня
3.4. Формування прийомів інтелектуальної діяльностіВикористання загальнонаукових методів пізнання (вимірювання, спостереження, експеримент, аналіз, синтез, порівняння, аналогія, класифікація, систематизація, узагальнення, моделювання)
По 1
3.5. Формування мотиваційної сфери учняПотреби в знаннях
1
Цілі
1
Мотиви
1
3.6. Освітлення застосування знаньУ промисловості / сільському господарстві /наукових галузях
2
У повсякденному житті людини
2
У вирішенні соціальних, екологічних, глобальних та інш. проблем
2
У життєдіяльності учня
2
3.7. Можливість використання підручника в різних методичних системах і технологіяхОрієнтація на конкретну технологію
1
Незалежність від конкретної технології
3
3.8. Можливість використання в різних програмах курсуОрієнтація на конкретну програму
1
Незалежність від конкретної програми
3
4. Оцінка виховних та світоглядних функцій
4.1. Напрями виховної роботи при навчанніЕкономічне
1
Екологічне
1
Статеве
1
Виховання потреби у здоровому способі життя
1
Естетичне
1
Моральне
1
Патріотичне
1
Розумове
1
Інформаційне
1
4.2. Розкриття основних світоглядних положень на основі провідних законів і теорійНаявність інтеграції природничо-наукового знання; спрямованість на створення наукової картини навколишнього середовища
5
Адекватне відображення законів
3
4.3. Реалізація питань виховання культури навчальної дільностіСтруктурність викладу
1
Наявність пояснень по роботі з електронним підручником
1
Наявність змісту
1
Наявність предметного покажчика/ словника спец. термінів
1
Наявність умовних позначень до завдань
1
Відповіді до завдань
1


Із зазначених вимог до електронних підручників дуже істотною може бути різниця в оцінці реалізації дидактичних принципів. Так, принцип науковості (п. 2.1), що вимагає наявності єдності теорії і методу в науці, передбачає відображення в підручнику не тільки теоретичних положень, але і методів пізнання. На жаль, призначення таких загальнонаукових методів пізнання, як аналогія, абстрагування, узагальнення, систематизація, моделювання та інші, часто не наводяться у підручниках, хоча ці вимоги зазначені у стандарті. 
Відображення в підручниках системного підходу до змісту (п. 2.2) передбачає не тільки структуровану послідовність вивчення тем, але і реалізацію принципів системного аналізу.
овне відображення принципу історизму (п. 2.3) передбачає єдність історичного і логічного методів пізнання. На початковому етапі введення основних понять і закономірностей пріоритет належить історичному способу їх виведення. На етапі узагальнення лідерство повинно бути за логічним способом пізнання.
Пункти 4.1-4.3 дозволять учителеві виділити виховний і світоглядний потенціал електронного підручника. Напрями виховної роботи, зазначені в таблиці, можуть бути реалізовані засобами підручника.
Для створення якісних електронних підручників необхідно залучати велику кількість фахівців різних галузей (психологів, педагогів, дизайнерів, фізіологів і т.д.).
Розробка електронного підручник повинна базуватись на найсучасніших інформаційних технологіях.
Підручник має пройти апробацію на різних платформах, в різних закладах.
Код програми повинен мати коментарії.