05.12.10

Карта оцінювання навчального авторського контенту

Технологічна карта оцінювання навчального авторського контенту (розробка мультимедійного супроводу уроку, заняття, виховного заходу)
Автор ________________________________________________
Місце роботи __________________________________________
Посада _______________________________________________
Предмет ______________________________________________
Тема _________________________________________________

Прізвища І.Б. експертів:
1.
2.
3.№№
пп
Критерій
Максимальний
бал (від 0 балів)
Оцінка експертів
1
2
3
1.
Загальна характеристика поданого матеріалу
1.1.
Якість методичного супроводу: детальний методичний коментар для фахівців, а також достатньо описаний сценарій використання мультимедійного контенту (не виникає додаткових запитань)
10
1.2.
Наявність ясно і чітко сформульованих навчальних (виховних), цілей, завдань  розділу програми або уроку, (проекту, заняття, заходу),  на якому використовуватиметься контент
5
1.3.
Логічність і доцільність побудованої загальної структури контенту
10
1.4.
Оригінальность (Відмінні особливості) змісту щодо традиційних аналогічних навчально-методичних матеріалів
10
2.
Оцінка методичної складової розробки
2.1.
Чітке формулювання мети (завдання), які планується досягти, використовуючи дану розробку і того, що планується отримати на виході  
5
2.2.
Відповідність поставлених цілей і завдань Державним освітніх стандартам, навчальним програмам
3
2.3.
Відповідність використовуваних прийомів, методів, окремих вправ контенту поставленим цілям і завданням
3
2.4.
Відповідність віковим особливостям цільової аудиторії
3
2.5.
Науковість, сучасність контенту
2.6.
Передбачена можливість зворотного зв'язку (перевірка результативності використання контенту)
3
2.7.
Наявність опису результативності використання контенту
3
2.8.
Можливість здійснювати особистісно-орієнтоване навчання - диференціація завдань (різнорівневий матеріал), що передбачає вибір учнем
3
3.
Форма взаємодії користувача та ПК
3.1.а
Пасивна: демонстраційний матеріал;
3
3.1.б
демонстраційний матеріал з можливістю керувати навігаційними елементами.
5
3.2.а
Активна: вправи на вибір серед множини об`єктів одного чи кількох;
5
3.2.б
переміщення об`єктів; поєднання, групування об`єктів,
10
3.2.в
введення правильних відповідей, доповнення, виправлення учнем заздалегідь свідомо неправильних даних, введених вчителем;
10
3.3.а
Діяльнісна: моделювання, конструювання з частин об`єктів (передбачена багатоваріантність)
10
3.3.б
створення власного документу - графічний файл, текстовий документ тощо зі збереженням продукту діяльності;
5
3.4.
Дослідницька: організація проектної діяльності учнів в малих групах
10
4.
Перевірка правильності дій учня (активна, діяльнісна форми)
4.1.
Вчитель перевіряє правильність виконання дій лише під час виконання учнем вправи (не передбачена можливість зберігати роботу)
1
4.2.
Робота учня зберігається. Вчитель може перевірити правильність виконання в будь-який час.
3
4.3.
Тренажерні, моделюючі, конструюючі форми. Розробка реагує на неправильні дії учня, в  учня є можливість виправити помилку
10
4.4.
Перевірочні роботи (тестові завдання). Форма перевіряє правильність вибору або введення даних та оцінює роботу.
10
4.5.
Можливість взаємодії учнів: коментувати правильність або хибність відповідей однолітків, змінювати, доповнювати завдання (запитання) учнями.
10
Результативність змісту контенту для учня
5.
нові знання, повторення знань
3
5.1.
нові навички/вміння з предмета/користувача, вдосконалення навичок/вмінь з предмета/користувача
5
5.2.
оцінювання учнем (пошук, відбір, структурування, аналіз)
5
5.3.
використання діяльнісного підходу, учнівський продукт з демонстрацією формування навиків мислення високого рівня
10
6.
Формування навичок 21-ого століття
6.1.
Використання методу проектів. Організація проблемно-пошукової діяльності
3
6.2.
Створення ситуації для розвитку власних нових ідей
3
6.3.
Використання групових форм роботи,  належна та продуктивна праця разом з іншими
3
6.4.
Можливість ефективно співпрацювати з різними особами та групами
3
6.5.
Демонстрація вміння оцінювати її та аналізувати інформацію з різних точок зору, здійснювати її  інтерпретацію з додаванням особистої думки
3
6.6.
Демонстрація впевненого використання цифрових технологій, інструментів та комунікаційних мереж для доступу, оцінювання, використання та створення різних видів інформації
3
6.7.
Демонстрація учнем вміння адаптуватися до різних ролей та рівнів відповідальності в суспільстві
3
6.8.
Створення умов для ефективної діяльності в умовах двозначності (неоднозначності) та зміни пріоритетів  
3
6.9.
Створення ситуації виходу за межі наявного досвіду і вимог навчальних програм для розширення життєвого досвіду учнів та досягнення освітніх (дослідницьких) цілей
3
6.10.
Створення ситуації прояву ініціативи для покращення вмінь, навичок з метою досягнення найвищого навчального рівня
3
7.
Якість використання мультимедіа
7.1.
Зручна, дієва й зрозуміла якісна навігація: модулі передбачають як лінійне використання, так і довільний доступ до окремих елементів (пошук за ключовими словами, зміст, словник термінів, галерея зображень тощо)
10
7.2.
Колірна гама
10
7.3.
Єдність та привабливість дизайну
10
7.4.
Доречний звуковий (шумовий) супровід, коментарі, музичний супровід (фон)
10
7.5.
Доцільність використання статичних та динамічних схем, таблиць, зображень, анімацій, які забезпечують комфортність у використанні контенту
10
7.6.
Доцільність використання відео (невеликі за обсягом та часом) з доречним коментарем, що відповідає меті контенту, віковим особливостям.
8.
Об’єм
Об’єм навчального матеріалу (за кожну дидактичну одиницю, наприклад, на 1 урок – демонстрація, інтерактив, тести – це 3 б.)
1 б.
Всього: