23.06.11

Курс «Інформаційна культура»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
„ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА”
ДЛЯ  КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ, ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ, ГУРТКІВ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Пояснювальна записка

У цифрову епоху інвестиції в інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) можуть стати запорукою успішної економіки в державному і загальносвітовому масштабах.
Успішна людина 21-ого століття швидко знаходить та аналізує інформацію, критично оцінює її, вміє співпрацювати та обмінюватись ідеями, будує систему ефективних комунікацій, використовуючи різноманіття безперервно змінюючих один одного технологій.
Для учнів 1 класу актуальною є розробка такої концепції оволодіння цифровими ресурсами,  де найяскравіше виділені ті напрями, що послужать розвитку учнів, допоможуть у формуванні їх світогляду, дозволять їм опанувати навичками письма, читання, лічби.

Метою курсу є формування практичних навичок роботи з нетбуком, з прикладним програмним забезпеченням навчального призначення –операційної системою, графічним редактором, педагогічними програмними засобами щоб використання інформаційних технологій було направлене на інноваційне навчання учнів математики, рідної та іноземних мов, інших предметів для реалізації ідей особистісно-орієнтованого навчання.


Мета курсу досягається через практичне оволодіння учнями навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення, ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв комп’ютера, принципами їх будови та дії, основами технології розв’язання навчальних завдань за допомогою шкільних нетбуків.
Програма курсу розрахована для учнів загальноосвітньої школи на 1 рік навчання  ( в 1 або 2 класі, 1 година на тиждень, 35 годин на рік), за рахунок годин варіативної частини навчального плану. Можливе використання курсу  за схемою: 2 години  на тиждень упродовж лише І семестру.

За  програмою сплановане оволодіння практичними навичками роботи з ПК за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів упродовж періоду навчання в школі І ступеня на уроках з усіх дисциплін з навчальним програмним забезпеченням, що відповідає державним освітнім стандартам, віковим особливостям учнів та санітарно-гігієнічним вимогам.

Актуальність програми
Використання на уроках комп’ютерів не лише  в якості нового технічного демонстраційного засобу (таких як  проектор, телевізор, магнітофон, як відтворювачів інформації), а бачення  його як ключового компоненту  просторово-предметного освітнього середовища, який називають середовищем електронного навчання обумовило створення курсу «Інформаційна культура».
Створення єдиного інформаційного простору в класі, в центрі якого знаходиться учень, має на меті з перших днів навчання отримання учнем передових знань, вміння активно їх застосовувати, навчитися критично мислити, раніше соціалізуватися, легше адаптувався до швидко мінливого світу.
Велика увага приділяється ознайомленню зі знаками та символами, що використовують сьогодні в портативних пристроях, під час спілкування в глобальній мережі Інтернет.
На уроках з курсу вчитель послідовно формує навички користувача персональним комп’ютером, які необхідні для використання на уроках з основ наук. При цьому акцент ставиться на розвиток в кожного учня
 • швидкості розумових процесів, яка визначає здатність людини оперативно обробляти інформацію,
 • системного мислення, що дозволяє акумулювати знання та навички з різних наук,
 • комунікативних навичок.
Акцентуючи увагу на ключові словах, які є  в основі системного підходу - об'єкт, система, інформація, модель, моделювання, вчитель, не ознайомлюючи учнів з цими поняттями, використовуючи ігрові прийоми, розвиває вміння виконувати дії з об'єктами в системі, моделювати за правилами, здійснювати пошук інформації, обмінюватись нею з іншими користувачами.
Завдання
 • формувати початкову інформаційну культуру першокласника, під якою розуміти вміння працювати з інформацією і використовувати для цього можливості персонального комп'ютера;
 • навчати розумінню взаємозв'язків інформаційних об'єктів, які є моделями реальних об'єктів і процесів;
 • встановлювати змістовні зв’язки в системі знань, що отримує учень в процесі навчально-ігрової діяльності шляхом інтеграції навчальних дисциплін початкової школи та новими інформаційними технологіями;
 • розвивати логічне мислення, творчий і пізнавальний потенціал школяра, його комунікативні здібності з використанням для цього багатого комп'ютерного інструментарію та мережевого середовища.
Програма має традиційні теми комп'ютерної області, зміст яких не залежить від конкретної моделі нетбука або конкретного вигляду програмного інструментарію (лише приклади).
Програмне середовище вводиться з позицій послідовності оволодіння учнями первинними технологічними навиками  роботи з головними об’єктами операційної системи. Його складність залежить від вміння використовувати набуті навички під час вивчення предметів інваріантної складової програми.
Зміст навчального матеріалу спрямований на розвиток інформаційних, комунікативних компетенцій, сприяє розвитку інтелектуальних та творчих здібностей, розвиває вміння орієнтуватися в сучасній знако-символьній системі, що широко використовується в електронних засобах, соціальних сервісах Інтернету.
Види діяльності з використанням нетбуків, які слід реалізовувати в процесі вивчення курсу – ігрова, навчально-ігрова, практичне експериментування, конструювання, художня діяльність, дослідження, співпраця в парі, групова взаємодія.
Організація таких видів дозволить підготувати учнів до відкритої моделі освіти, коли учні будують своє навчання самостійно, в процесі пошуку, дискусії, експерименту, співпраці, де вчитель є помічником, фасилітатором, організатором самостійної діяльності дитини, групової роботи, а не володарем абсолютного знання. Це продиктовано інформатизацією суспільства, особливостями успішного навчання людини в вік цифрових технологій.
Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень учнів
Основою початкового курсу інформатики для першокласників є оволодіння навичками користувача портативним пристроєм, призначеним для навчання. Навколо цієї мети на пропедевтичному рівні подаються елементи логіки, алгоритмічних поняття (без подання термінів), здійснюється підготовка до опанування поняттями «множини», «команди та виконавці», введені елементи комбінаторики та статистики.
Курс тісно пов'язаний з вивченням основних предметів. Наприклад, під час вивчення теми «Властивості та відношення предметів. Розміщення предметів у просторі і на площині» з математики учні на уроках з курсу «Інформаційна культура» виконують завдання на закріплення знань з цього розділу та одночасно знайомляться зі складовими частинами нетбука, вчаться працювати з ними через завдання ігрового характеру.

Курс складається з 4 розділів.
Змістова лінія кожного розділу проходить наскрізно через  увесь курс. Правила безпечної поведінки під час роботи з ПК рекомендовані для повторення на кожному уроці.  Знайомство зі складовими частинами шкільного нетбука не завершується на перших 8 уроках. Знання з розділу  «Комп`ютер для першокласника» поглиблюються в залежності від необхідності використання різних клавіш і прийомів роботи з тачпадом та сенсорним екраном на предметах з основних наук.
На кожному уроці (навчання грамоти та математики) ознайомлення з новою цифрою чи літерою вчитель показує розміщення даного знака на клавіатурі. В обраному середовищі учні тренуютьсь в наборі запропонованих символів, можливі вправи на малювання узорів з використанням лише однієї чи кількох букв або цифр.
Змістова лінія розділу «Обробка графічної інформації»  будується концентрично.  Вивчення всіх розділів базується на практичній образотворчій діяльності учнів, починаючи з першого уроку, так як використання стілуса і зображення на поверхні екрана монітора мало чим відрізняється від малювання на аркуші паперу.  
Комп`ютер для першокласника 8 годин
Техніка безпеки і організація робочого місця. Будова нетбука. Можливості  нетбука. Ввімкнення та вимкнення ПК. Режими роботи. Керування комп'ютером за допомогою маніпуляторів. Тачпад.
Введення інформації. Клавіатура. Групи клавіш. Основне розташування пальців на клавіатурі під час роботи.
Рекомендовані програми: Скарбниця знань, Сходинки до інформатики, Мир информатики (КиМ).

Учні повинні мати уявлення про:
 • будову комп'ютера;
 • можливості комп'ютера;
 • застосування комп'ютера;
 • основні режими роботи нетбука;
 • призначення маніпулятора «тачпад» та його клавіш;
 • основні групи клавіш та їх призначення;
Учні повинні знати:
 • правила поведінки з нетбуком і вміти розповісти їх за малюнками;
 • основні складові комп'ютера;
 • розташування та призначення клавіш на клавіатурі, необхідних для роботи в навчальних програмах;
Учні повинні вміти:
 • правильно поводитися на робочому місці з використанням нетбука;
 • розрізняти і називати основні складові нетбука;
 • ввімкнути та вимкнути нетбук;
 • вивести нетбук з режиму очікування;
 • запускати прикладну програму на виконання;
 • користатися маніпулятором «тачпад» та його клавішами;
 • користуватися меню за допомогою «тачпаду» і клавіатури;
 • користуватися клавіатурою, з метою виконання завдань в різних навчальних програмах;
 • правильно натискати на клавіші клавіатури (необхідні для виконання ігрових та навчальних завдань);
 • працювати з програмами, які забезпечують підтримку навчальних дисциплін


Операційна система Windows.  8 годин
Робочий стіл. Піктограми, ярлики. Програми і файли. Папки. Меню. Головне меню. Керування за допомогою меню. Запуск програми. Вікно. Складові частини вікна. Кнопки керування вікном.

Учні повинні мати уявлення про:
 • основні об’єкти операційної системи:
 • меню;
 • різноманітність об'єктів робочого столу, файлів, ієрархічну будову папок;
 • призначення прикладних програм

Учні повинні знати:
 • що таке «курсор»;
 • що таке «меню»;
 • кнопки керування «вікнами»;
 • що таке «піктограма», «ярлик»;
 • поняття папка, її назва, ієрархічну будову папок;

Учні повинні вміти:
 • запускати прикладну програму на виконання;
 • користуватися меню за допомогою «тачпаду» і клавіатури;
 • користуватися об'єктами на «робочому столі»;
 • виконувати маніпуляції з  «вікнами»;
 • оперувати основними символами і знаками операційної системи;
 • користуватися кнопкою «Пуск» і головним меню;
 • створювати папку і переміщати об’єкти до неї;
 • працювати з програмами, які забезпечують підтримку навчальних дисциплін
Інформація. Інтернет. 8 годин
Інформація. Інформаційні процеси. Мережа класу. Програма для організації мережевої взаємодії. Передавання файлів вчителю. Спілкування за допомогою знаків.
Учні повинні мати уявлення про:
 • інформацію, як повідомлення про навколишній світ;
 • різні види інформації;
 • сприймання інформації органами чуття;
 • виконання різних дій з інформацією;
 • способи передавання інформації;
 • пошук інформації;
 • різні мережі;
 • сервер учителя;
 • поняття «браузер», «Інтернет», «сайт», «гіперпосилання», «он-лайн»
Учні повинні знати:
 • визначення інформації;
 • яким чином людина сприймає інформацію;
 • деякі інформаційні процеси;
 • основні правила безпечної поведінки в мережі Інтернет;
 • елементарні засоби навігації браузера

Учні повинні вміти:
 • наводити приклади інформації та інформаційних процесів зі свого досвіду;
 • передати файл до сервера;
 • передати файл на нетбуки інших учнів;
 • знаходити малюнок за його назвою;
 • працювати з браузером;
 • переходити на різні сторінки, користуючись гіперпосиланнями

Обробка графічної інформації  10 годин
Моделювання геометричних фігур і цілих зображень з їх елементів. Складання танграму.
Програма Paint: призначення, можливості, екранний інтерфейс. Запуск програми, вікно документа, панель інструментів. Основні інструменти для створення зображень. Палітра. Меню палітри. Додаткові кольори. Моделювання в Paint.
Прикладні програми для створення графічних зображень для дітей (TuxPaint). Групи інструментів TuxPaint. Палітра. Додаткова палітра.
Зберігання файлу.
Редагування зображень. Основні прийоми редагування. Знайомство з клавішами, що допоможуть в створені зображень (для копіювання, для створення зображень геометричних фігур, наприклад, квадрата, кола, круга). Стілус.

Рекомендовані редактори: Paint, TuxPaint,
Програми: Танграм, пазли, Малювання 1клас, Скарбниця знань

Учні повинні мати уявлення про:
 • про робоче поле графічного редактору;
 • панель інструментів;
 • рядок меню;
 • палітру кольорів;
 • редагування зображень;
 • допоміжні клавіші для редагування та створення зображень;
 • збереження зображень

Учні повинні знати:
 • призначення графічного редактора;
 • знати пункти меню (програм для малювання) і їх можливості;
 • розміщення складових частин вікна використовуваної програми;
 • як надається малюнкам ім'я


Учні повинні вміти:
 • завантажувати графічний редактор;
 • користуватися меню при виборі дій;
 • користуватись інструментами для створення відповідного зображення;
 • користуватись стілусом для створення зображень безпосередньо на екрані;
 • відкривати зображення за допомогою програми Paint;
 • зберігати графічний файл;
 • змінювати колір малюнка та його частин;
 • змішувати фарби;
 • додавати простий текст;
 • масштабувати об'єкти;
 • зберегти свою роботу і надати їй ім`я;
 • передати файл на комп’ютер вчителя та інші нетбуки


Навчально-тематичний план
Тема уроку
Зміст уроку
Кі-сть годин
Комп`ютер для першокласника  (8 годин)
1Знайомся: це -  нетбукБудова нетбука (основні складові: монітор, клавіатура, тачпад, стілус.) Ввімкнення та вимкнення нетбука.  Створення зображень. 1 год.
2Обережно: мій нетбукТехніка безпеки і організація робочого місця.  Стілус.  Організація роботи з сенсорним екраном.  Режими роботи нетбука.1 год.
3ТачпадВибір предметів. Курсор,  рух курсора з використанням сенсорної панелі.1 год.
4КлавіатураКлавіатура. Групи клавіш. Клавіші керування курсором. Гра «Лабіринт»1 год.  
5Чарівні стрілкиКлавіші керування курсором. Підтримка математики. Поняття «ліворуч», «праворуч».1 год.
6У кожного пальчика свої клавішіОсновне положення пальців на клавіатурі. Цифрові клавіші. Підтримка математики.1 год. (та на уроках математики)
7З клавіатурою дружуКлавіатурний тренажер. Літери, вивчені на уроках навчання грамоти. Підсумок з теми.1 год. (та на уроках навчання грамоти)
8Підсумковий урокПідсумок з теми. Повторення1 год.
Операційна система Windows  (8 годин)
9Робочий стілРобочий стіл. Піктограми і ярлики на робочому столі. Операційна система Windows1 год.
10Що таке «програма»?Поняття «програма». Запуск програм. «Відкрити» програму. Закрити вікно програми.1 год.
11Вікно, відкрийся!Поняття «вікно». Подвійне клацання.  Гра «Розквітни квітка». Кнопки керування вікном.1 год.
12А у кожного віконця є…Складові частини вікна  (на прикладах програм, що найчастіше використовуватимуться в І півріччі). Переміщення об`єктів.1 год.
13Які бувають файлиПоняття «файл». Різноманіття файлів. Переміщення об`єктів.1 год.
14Моя перша папкаПоняття «папка». Створення папки. Відкривання папки, переміщення об’єктів в папку. Переміщення об`єктів.1 год.
15МенюПоняття «меню». Головне меню. Переміщення об`єктів.1 год.
16ПовторюємоПідсумок з теми. Повторення1 год.
Інформація. Інтернет. (8 годин)
17Інформація навколо нас Органи чуття. Поняття «інформація» Сприймання інформації людиною. Які органи сприймають інформацію. Логічні ігри (завдання з наростаючою швидкістю для відпрацювання швидкості користування маніпуляторами)1 год.
18Інформація в комп’ютері. Особиста інформація.Види інформації. Інформація в комп’ютері.
Визначення особистої (приватної) інформації.
1 год.
19Дії з інформацією.
Передавання інформації.
Інформаційні процеси. Передавання інформації. Поняття «мережа». Мережа класу. Сервер. Знакове, малюнкове спілкування в мережі. Передавання файлів вчителю, учням.1 год.
20Кодування. Інтернет.Інформаційні процеси. Кодування інформації. Інформаційна безпека в Інтернеті. 1 год.
21Пошук. Безпека спілкування.Інформаційні процеси. Обробка інформації. Пошук файлів. Безпечне використання Інтернету дітьми.1 год.
22Права дітей у мережі. Гіпертекст. Безпека в Інтернеті. Діти та маркетинг.
Практичне ознайомлення з гіпертекстом. Перехід до інших сторінок програми. Навігація в програмах.
1 год.
23Захист в онлайні.
Повторення.
Спілкування онлайн за допомогою піктограм. Логічні ігри (завдання з наростаючою швидкістю для відпрацювання швидкості користування маніпуляторами). Підсумок з теми.1 год.
Обробка графічної інформації  (10 годин)
24Малюнки на нетбуціКонструювання з мозаїки. 1 год.
25РозмальовкиІнструменти заливки. Підтримка теми кольорознавство з образотворчого мистецтва1 год.
26Електронний альбомІнструменти графічного редактора. Обмін малюнками. Малювання веселки. 1 год.
27Дзеркальні фігури.Прийоми роботи з сенсорним екраном. Практичне ознайомлення із дзеркальною симетрією.  Різнобарвний метелик1 год.
28 У фруктовому садуСередовище графічного редактора Paint.  Використання найпростіших інструментів.1 год.
29Копіювання Основні прийоми редагування. Редагування малюнків.1 год.
30Зберігання малюнку Моделювання в середовищі графічного редактора. Збереження власної роботи. Підтримка математики (геометричні фігури)1 год.
31ТанграмТанграм. Створення колективного зображення з геометричних фігур.1 год.
32Онлайн малювалкиСтворення вітальні листівки.1 год.
33Підсумковий урокПідсумковий урок1 год.
34-35Резерв2 год.